28/9/09

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Σας καλούμε σε πρώτη τακτική συνεδρίαση για την 30/9/09, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:οο μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να πάρουμε αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ άρθρ.95,παρ4.
ΘΕΜΑ 1ο: Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των συμβαλλομένων ΟΤΑ στην εφαρμογή του ΕΠΑΛ 2007-2013.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Ισολογισμού , Λογ/μου Γενικής εκμ/σης και Αποτελ/των Χρήσης 2008 της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Επανομής.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση απολογισμού 2008 του ΚΑΠΗ Επανομής.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση απολογισμού 2008 του ΚΑΠΗ Μεσημερίου.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απολογισμού 2008 του ΠΑΚ.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απολογισμού 2008 του Παιδικού Σταθμού Δήμου Επανομής.
ΘΕΜΑ 7ο: Επιχορήγηση στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Επανομής.
ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.
ΘΕΜΑ 9ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2009 Δήμου Επανομής.
ΘΕΜΑ 10ο: Ψήφιση Πίστωσης για το πριμ παραγωγικότητας σε υπαλλήλους του Δήμου Επανομής.
ΘΕΜΑ 11ο: Δίμηνες προσλήψεις στον Δήμο Επανομής.
ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή επιχορήγησης από την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
ΘΕΜΑ 13ο: Καθορισμός Ειδικοτήτων Προγραμμάτων Μερικής Απασχόλησης.
ΘΕΜΑ 14ο: Κατανομή Γ'Δόσης Σ.Α.Τ.Α 2009
ΘΕΜΑ 15ο: Ψήφιση πίστωσης για σύμβαση μίσθωσης έργου.
ΘΕΜΑ 16ο: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ
ΘΕΜΑ 17ο: Αιτήσεις