27/11/09

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Σας καλούμε σε πρώτη τακτική συνεδρίαση για την 30/11/09 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00μ.μ , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να πάρουμε αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΚ αρθρ.95,παρ4.
ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
ΘΕΜΑ 2ο: Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων στις παραλίες του Δήμου Επανομής.
ΘΕΜΑ 3ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2009 Δήμου Επανομής.
ΘΕΜΑ 4ο: Ψήφιση πίστωσης για συμβάσεις μίσθωσης έργου.
ΘΕΜΑ 5ο: Δημοτικοί φόροι και τέλη έτους 2010 Δήμου Επανομής.
ΘΕΜΑ 6ο: Μείωση δημοτικών φόρων και τελών σε ειδικές κατηγορίες πολιτών.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μελέτης προεκτίμησης αμοιβής της μελέτης "Αποχέτευση Δήμου Επανομής"2ος ειδικός προϋπολογισμός.
ΘΕΜΑ 8ο: Απολογισμός Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Ασφαλτόστρωση οδών Επανομής"
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου " Αγροτικοή Οδοποιία Επανομής"
ΘΕΜΑ 11ο: Ρυθμίσεις οφειλών προς το Δήμο.
ΘΕΜΑ 12ο: Αιτήσεις