28/12/15

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Θερμαϊκού,  θα γίνει στις  29 Δεκεμβρίου  2015, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:00  στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, με θέματα   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
 ΘΕΜΑ 1ο :Ανάληψη-Ψήφιση πιστώσεων. Ανάθεση και έγκριση των όρων της σύμβασης για την μελέτη «Μελέτη Ενεργητικής Πυροπραστασίας Αθλητικών Χώρων Δήμου Θερμαϊκού».
             Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάτη Πασχαλίδου. 
    ΘΕΜΑ 2ο:Διακοπή μίσθωσης δικαιώματος περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Ν.Επιβατών.
           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
    ΘΕΜΑ 3ο : Διακοπή μίσθωσης δικαιώματος περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Ν.Κερασιάς.
           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
     ΘΕΜΑ 4ο :Διάθεση πιστώσεων.
           Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάτη Πασχαλίδου. 
      ΘΕΜΑ 5ο :Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Εκσυγχρονισμός  Εγκατάστασης Ηλεκτροφωτισμού Λιμανιού Επανομής».
          Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάτη Πασχαλίδου.  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

29η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

την 30η του μηνός Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Μείωση μισθώματος του υπ’ αριθ. 10 καταστήματος, εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής, με μισθωτή τον κ. Αργύριο Χριστοφόρη του Ιωάννη. 
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 2ο: Διαγραφή προσαυξήσεων της οφειλής της κ. Ουρανίας Καρακώστα του Κωνσταντίνου.
         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 63/2015 Α.Δ.Σ., με θέμα υποβολή αιτήματος για ανανέωση χρόνου της υπ’ αριθ. 4069/02-06-2005 απόφασης παραχώρησης κατά χρήση αγροτεμαχίου 1006β του αγροκτήματος Ν. Μηχανιώνας, καθώς και έγκριση για επέκταση χρήσης για προσθήκη αποθηκών και δεξαμενών καυσίμων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο: Μείωση μισθώματος του υπ’ αριθ. 18 καταστήματος, εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής, με μισθωτή τον κ. Νικόλαο Μπρέντα του Αντωνίου.
         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 158/2015 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΠΠΑΚΥΘ.
        Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΠΠΑΚΥΘ - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2015 Απόφασης Δ. Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεωργίου και Αικατερίνης Καβούνη». 
             Εισηγητής : Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. - κ. Γεώργιος Μαντζανάρης.
         

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου -  ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

15/12/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 16η του μηνός  Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες.
 ·         Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 ΘΕΜΑ 1ο: Επιστροφή ποσού λόγω μη ένταξης στην μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 2ο : Αύξηση δόσεων στους Χ.Κ. 0059/2015 και 0273/2015.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ


                                                                                     
ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση των Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων  Κινηματογράφων  υπαίθρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή  & Οριστική Παραλαβή του Έργου «Ανακατασκευή τμήματος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην Τ.Κ. Μεσημερίου λόγω θεομηνίας» ( υπ’ αριθ. μελ. 44/2014).
            Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για μικρά έργα ή έργα συντήρησης, που η  δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.869,41 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87,     άρθρο 15, παρ.2, όπως τροποποιήθηκε με το  Π.Δ. 227/99, για το έτος 2016.
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών & Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 28/80, άρθρο 67 & 70, για το έτος 2016.
           Εισηγήτρια :
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,άρθρο 7, παρ.1, για το έτος 2016.
           Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ

ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού για τη συγκρότηση Επιτροπών, σύμφωνα με α) το Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18 Α΄) και β) το Γ.Κ.Λ. 20 (ΦΕΚ 444 Β΄/99), για το χαρακτηρισμό των ακτών του ως πολυσύχναστες ή μη, για το έτος 2016.
     Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηϊωαννίδης

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 9ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ν. Μηχανιώνας (β΄ Φάση»), με ανάδοχο τον κ. Παπαθεοδώρου Αυγερινό Ε.Δ.Ε.
        Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 10ο : Συγκρότηση Επιτροπών έτους 2016.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών εκποίησης, αγοράς, εκμίσθωσης, μίσθωσης ακινήτων και κινητών πραγμάτων,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, άρθρο 1, για το έτος 2015.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ  ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 527/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «αναπροσαρμογή Τελών και Δικαιωμάτων για τη χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Λιμενικού Γραφείου δήμου Θερμαϊκού».  
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ


                                                                                   
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 528/20015 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής που αφορά στην «Κατάρτιση νέου Κανονισμού εσωτερικής Λειτουργίας του Λιμενικού Γραφείου Δήμου Θερμαϊκού».
     Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηϊωαννίδης

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ


ΘΕΜΑ 14ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 217/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο υπαίθριας διαφήμισης. 
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 15ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση πάρκου Κ.Χ. 42Τ Περαίας» (υπ’ αριθ.09/2009 μελέτη).
        Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 16ο : Έγκρισή εκμίσθωση του κυλικείου του γηπέδου του Αγγελοχωρίου, προσδιορισμός κατόπιν δημόσιας κλήρωσης του 30% των καθοριζομένων κυλικείων, τα οποία θα παραχωρηθούν σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων, καθορισμός χρόνου παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αυτών, όπως και καθορισμός του ύψους του τέλους τους.
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ


    
ΘΕΜΑ 17ο : Παραλαβή της Τοπογραφικής Μελέτης με τίτλο «Έργα Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων  στον Οικισμό Μεσημερίου του δήμου Θερμαϊκού».
              Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 105/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ περί «Κατάρτισης & Ψήφισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2016 της ΔΗΚΕΘ».
              Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ


    
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 106/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ περί «Κατάρτισης & Ψήφισης Προϋπολογισμού έτους 2016 της ΔΗΚΕΘ».
              Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 107/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ περί «Έγκριση πίνακα 5Γ. « Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. ΟΤΑ»  της ΔΗΚΕΘ για το έτος 2016 στο Πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Θερμαϊκού».
              Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 21ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θερμαϊκού, έτους 2015, με την ένταξη εκτέλεση νέων έργων - προμηθειών - εργασιών και ενίσχυση ποσού υφισταμένων ενδείξεων.
              Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ


    
ΘΕΜΑ 22ο : 21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015, δήμου Θερμαϊκού.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 23ο : Καθορισμός ειδικοτήτων των θέσεων που εγκρίθηκαν και αφορά προσωπικό σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας οκτώ (8) μηνών.
      Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης του συνημμένου σχεδίου της Α’ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Θερμαϊκού (Στρατηγικός Σχεδιασμός) για την περίοδο 2015-2019
      Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης 

28/11/15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ


Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Θερμαϊκού,  θα γίνει την  01 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, με θέματα   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου(Καλαιτζή)
           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 

*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου (Κουγιουμτζίδου).
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου (Γαλανοπούλου).
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου (Θεοδωρίδης).
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 


ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου (Κεφαλίδου).
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου (Θεοδωρακοπούλου).
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου (EDIL).
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 8ο : Συμμετοχή υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων έτους 2015.
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 10ο : Αναπροσδιορισμός Τελών και Δικαιωμάτων για τη χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Λιμενικού Γραφείου Δήμου Θερμαϊκού.
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 11ο :  Κατάρτιση νέου Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Λιμενικού Γραφείου Δήμου Θερμαϊκού.
       Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                  
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού και των νομικών προσώπων αυτού για το έτος 2015-2016».
       Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 13ο :  Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Θερμαϊκού στις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα.
       Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.