28/11/15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ


Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Θερμαϊκού,  θα γίνει την  01 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, με θέματα   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου(Καλαιτζή)
           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 

*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου (Κουγιουμτζίδου).
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου (Γαλανοπούλου).
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου (Θεοδωρίδης).
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 


ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου (Κεφαλίδου).
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου (Θεοδωρακοπούλου).
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου (EDIL).
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 8ο : Συμμετοχή υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων έτους 2015.
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 10ο : Αναπροσδιορισμός Τελών και Δικαιωμάτων για τη χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Λιμενικού Γραφείου Δήμου Θερμαϊκού.
           Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 11ο :  Κατάρτιση νέου Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Λιμενικού Γραφείου Δήμου Θερμαϊκού.
       Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                  
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού και των νομικών προσώπων αυτού για το έτος 2015-2016».
       Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

ΘΕΜΑ 13ο :  Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Θερμαϊκού στις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα.
       Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
                 
*Παρατηρήσεις:………………………................................................................................................................................…………………................................

             Ψηφοφορία:               Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

                                                                                     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου