3/7/16

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 06η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα Ημερήσιας Διάταξης . 
 ΘΕΜΑ 1ο : Ανακλήσεις δεσμεύσεων, λόγω ανεκτέλεστων πιστώσεων, οικονομικού έτους 2016.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχο ς Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και έγκριση καταβολής εξόδων μετακίνησης του.
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 3ο : Αλλαγή ονόματος οφειλέτη, λόγω λάθους εγγραφής σε  Χ.Κ.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 4ο : Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Τ.Ε.Θ. Α.Ε.
            Εισηγητής : Πρόεδρος της Τ.Ε.Θ. - κ. Ιωσήφ Μισαλέμη.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 5ο : Χορήγηση αδειών για την εμποροπανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 6ο :  Χορήγηση αδειών για την εμποροπανήγυρη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη   Δημοτική Κοινότητα Περαίας.
            Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 53/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. με θέμα «Κριτήρια επιλογής παιδιών στο ΚΔΑΠ Επανομής της ΔΗΚΕΘ εκτός ΕΣΠΑ για την καλοκαιρινή περίοδο - Οικονομική Εισφορά»
     Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ -κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ Κάτω Περαίας ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ».
     Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 57/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΛΙΑ»
          Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης.
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΘΕΜΑ 11ο : Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρών αναγκών (μέχρι 2 μήνες)συνολικά οκτώ (8) ατόμων εκ των οποίων έξι (6) για την Υπηρεσία Καθαριότητας και δύο (2) για το Γραφείο Κοιμητηρίων.
            Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης.
          
 ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση μίσθωσης ενός αγροτεμαχίου με αρδευτική γεώτρηση στη Δημοτική Ενότητα Επανομής.
              Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
         
 ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 339 δημοτικού αγροτεμαχίου, μη αρδεύσιμο, έκτασης 10.000 τ.μ., για αγροτική καλλιέργεια στην Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού.
         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
               
 ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 49/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 236/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με τίτλο : Έγκριση μελέτης για ενιαία τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού»
         Εισηγητής : Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. - κ. Αγγελάκης Σαμακοβλής.
     
         ΝΑΙ        
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 15ο :  Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανέγερση 9ου  Νηπιαγωγείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και δια βίου μάθησης» (κωδικός ΟΠΣ 5000944).
           Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
                           
 ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση μίσθωση χώρου στέγασης Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 17ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ
ΘΕΜΑ 18ο : 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
             Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

  ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση Σχεδιαστικής Πρότασης για την «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης Οικισμού Αγίας Τριάδας» Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)».

      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.