31/8/14

Αναγνώριση του νερού της πηγής Σουρωτή ως ιαματικού φυσικού πόρου.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού
Την αναγνώριση ως ιαματικού του νερού της πηγής
Σουρωτή που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Βασι−
λικών του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, με συντεταγ−
μένες θέσης άντλησης σύμφωνα με το Ελληνικό Γεω−
δαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987:
X 422280,3 Y 448003,3 Z 111,5.
Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες Ιαματικού Φυσικού
Πόρου
Το νερό της πηγής Σουρωτή έχει θερμοκρασία 19,6οC,
ηλεκτρική αγωγιμότητα 1440 μS/cm, εκθέτη υδρογόνου
(pH) 5,95, ραδόνιο (Rn) 0,66 ± 0,15Bq/L, ράδιο (Ra) 36,12 ±
2,90 mBq/L, ουράνιο (U) 2,90 X 10−5 mg/L, ασβέστιο (Ca),
μαγνήσιο (Mg), σίδηρο (Fe), οξυανθρακικά (HCO3) και
διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
Ο φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως
νερό ψυχρό, όξινο, οξυανθρακικό, ασβεστούχο, μαγνη−
σιούχο, σιδηρούχο, μεταλλικό, υποτονικό ιαματικό νερό,
είναι ελεύθερος μικροβιακού φορτίου και περιέχει ελά−
χιστη φυσική ραδιενέργεια. Ενδείκνυται για παθήσεις
του γαστρεντερικού και ουροποιητικού συστήματος και
σιδηροπενική αναιμία, με τη μέθοδο της ποσιθεραπείας.
Η μέγιστη συνιστώμενη ποσότητα είναι ένα (1) λίτρο
(L)/24ωρο, λαμβανόμενη σε τέσσερις (4) ίσες δόσεις,
σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες.
28518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα
Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση σε φωτο−
σμίκρυνση το από 03−07−2008 τοπογραφικό διάγραμμα
σε κλίμακα 1:1000 της αγρονόμου − τοπογράφου μηχα−
νικού Ε. Τσιφλίδου, το οποίο έχει θεωρηθεί και εγκριθεί
από τη Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του
Ε.Ο.Τ. ως προς την ορθότητα της θέσης άντλησης του
νερού της πηγής Σουρωτή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου