19/2/15

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου θερμαϊκού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης κατ’ άρθρο 77 του Ν.3852/2010.

Ο Δήμος Θερμαϊκού προκειμένου να επιλεγεί πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης η οποία θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θερμαϊκού σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 27-2-2015. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να είναι Αιρετοί Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτές και στο πρόσωπό τους δεν δύναται να συντρέχουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010, δηλαδή :    
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.
β) Γενικοί Γραμματείς και υπάλληλοι των δήμων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, καθώς και δημοτικοί συμπαραστάτες, στους δήμους όπου υπηρετούν.
γ) Πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με εξαίρεση τα ιδρύματα, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, καθώς και διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, πλην αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι δήμοι, στους οποίους υποβάλουν υποψηφιότητα.
δ) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας των δήμων που συνενώνονται στο νέο δήμο που προκύπτει από τη συνένωση.
ε) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ.
στ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους, στους οποίους έχουν την έδρα τους τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.

2. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του παρόντος.
α. Όποιοι συνδέονται με το δήμο ή τα νομικά τους πρόσωπα, εκτός από τους συνδέσμους, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως.
β. Γενικοί Διευθυντές, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με το δήμο, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με το δήμο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης.
Έργο του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι να δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των Υπηρεσιών του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεων του Δήμου και να διαμεσολαβεί, προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, είναι δε υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός (30) ημερών στους ενδιαφερομένους.
Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, μπορούν να καταθέσουν σχετική δήλωση στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Θερμαϊκού, μέχρι την έναρξη της συνεδρίασής του, η οποία θα γίνει στις 27-2-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες. Στη  συνεδρίαση αυτή θα διεξαχθεί η διαδικασία  επιλογής.
Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει  ολοκληρωμένα  στοιχεία επικοινωνίας. (τηλέφωνα, διεύθυνση, email, κ.λπ.).
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού (Δημαρχείο Περαία, 1ος όροφος). Αρμόδια υπάλληλος κ. Μαρία Δρακάκη, τηλεφ. 2392330065.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού (www.thermaikos.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου