27/3/16

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 30η του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα Ημερήσιας Διάταξης .   
  • Ανακοινώσεις Προέδρου κ. Σπύρου Αδαμίδη
  • Ανακοινώσεις Δημάρχου κ. Γιάννη Μαυρομάτη
  • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των δημοτικών Παρατάξεων
  • Απαντήσεις Δημάρχου
  • Ερωτήσεις
  • Απαντήσεις
  • Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 
  • ΘΕΜΑ 1ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 594/2015 απόφασης του Δ.Σ. - Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών & Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του   Π.Δ. 28/80, άρθρο 67 & 70, για το έτος 2016.       
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 589/2015 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου που αφορά σε «Επιστροφή ποσού λόγω μη ένταξης στη μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης».
    Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση μεταφοράς χρηματικού ποσού από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στο λογαριασμό του Δήμου Θερμαϊκού.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο :Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 298/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής για τον έλεγχο και την επιμέτρηση των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων επιφάνειας ακινήτων για την είσπραξη δημοτικών τελών μέσω λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση μετακίνησης αιρετών γυναικών του Δήμου Θερμαϊκού, για τη συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών στην Καβάλα, στις 1 και 2 Απριλίου 201,6 με θέμα «η Ισότητα στην Πόλη» και έγκριση εξόδων μετακίνησης τους.
     Εισηγητής : Δήμαρχος -κ. Γιάννης Μαυρομάτης .
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση   της υπ’ αριθ. 1/2016 απόφασης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δημοτική Βιβλιοθήκη Γ & Αικ. Καβούνη, που αφορά την «Έγκριση Απολογισμού  Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ & Αικ. Καβούνη Δήμου Θερμαϊκού , οικονομικού έτους 2015»
       Εισηγητής : Πρόεδρος του Ν.Π. - κ. Γεώργιος Μαντζανάρης. ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 112/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον Καθορισμό τελών άρδευσης, έτους 2016.
  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 113/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον Καθορισμό ανταποδοτικού τέλους για τα σημαινόμενα δεσποζόμενα ζώα.
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
    ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 114/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον Καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων .
  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 115/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Αναπροσαρμογή τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας
  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Θερμαϊκού (ΣΑΤΑ)», με αριθ. Μελ. 33/2013.
    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
       
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση διοικητικής αποβολής από κοινόχρηστη έκταση.
    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου
           
  ΘΕΜΑ 13ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστικής Παραλαβής του Έργου  «Κατασκευή μίνι γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5», με ανάδοχο την Κ/ΞΙΑ Χρυσοχοίδης Ε.- Σαρίογλου .Ι
    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου
              
ΘΕΜΑ 14ο : 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
                      
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου