13/3/15

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την   18η του μηνός  Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 16:00΄ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1ο: Επαναληπτική εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Θερμαϊκού (άρθρο 77  του Ν. 3852/2010).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης .

ΘΕΜΑ  2 ο: Εκλογή μελών για συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή. 
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης.

ΘΕΜΑ  3ο:Διπλασιασμός δόσεων του Γ.Π.Σ.              
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 4ο:Ορισμός χρηστών για την υπηρεσία INTERNET BANKING (only view) στην Τράπεζα Πειραιώς. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.


ΘΕΜΑ 5ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τετραγωνικών μέτρων σε οικία
. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 6ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

  
ΘΕΜΑ 7ο: Απαλλαγή του κ. Θεολόγου Ζήση  του Κων/νου από τα τέλη πενταετούς ταφής του υιού του  Θεολόγου Βασιλείου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 8ο: Απαλλαγή - διαγραφή της κ. Συμεωνίδου Χαρίκλειας του Ιωάννη από τα τέλη πενταετούς ταφής  του υιού της  Συμεωνίδη Ιωάννη. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 9ο: Απαλλαγή της κ. Τσιωμή Ευαγγελία & Τσιωμή Πασχάλω από τα τέλη πενταετούς ταφής του υιού και αδερφού αντίστοιχα  Τσιωμή Χρυσοβαλάντη» 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.


ΘΕΜΑ 10ο:
 Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ περί «Έγκριση είσπραξης αποζημίωσης από τους χρηστές γραμματοθυρίδων που διατηρεί η ΔΗΚΕΘ  στα τρία δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Θερμαϊκού. 
Εισηγήτρια: Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη .

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 220/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ περί «Τροποποίηση του άρθρου 8  του Κανονισμού Προσωπικού της ΔΕΥΑΘ» 
Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ - κ. Αγγελάκης Σαμακοβλής.

ΘΕΜΑ 12ο: 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015 . 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

 ΘΕΜΑ 13ο:Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2015 έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (8μηνη απασχόληση) για το έτος 2015.    
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης.

ΘΕΜΑ 14ο:Προγραμματισμός προσλήψεων με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης.


ΘΕΜΑ 15ο : Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγή Υγείας - (ΕΔΔΥΠΠΥ).
 
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.

ΘΕΜΑ 16ο: Παράταση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ασφάλτου για αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών του Δήμου Θερμαϊκού’’. 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου .

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» με αριθ. μελέτης 19/2015. 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου .

ΘΕΜΑ 18ο: Εκτέλεση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής από Δημοτική έκταση κλρ.  377 του αγροκτήματος Νέων Επιβατών. 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου .

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «Εργασίες απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων Δήμου Θερμαϊκού». 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου .

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και έγκριση εξόδων κίνησης. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 


ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου στην Βόλο για συμμετοχή της στο προσυνέδριο της ΚΕΔΕ και έγκριση εξόδων κίνησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 

 
ΘΕΜΑ 23ο : Εκμίσθωση Αναψυκτηρίου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής της Δ.Κ.Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου